Maateaduse ja ökoloogia doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Maateaduse ja ökoloogia doktorikool

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.geoeco.ut.ee/

Projekti kontaktisik


Tõnu Meidla

Toetuse summa


1 531 041,96 €

    

Projekti algus


01.03.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekt on suunatud strateegia Teadmistepõhine Eesti 2007-2013 inimkapitali arendamise eesmärkide realiseerimisele ning Eesti pikaajalise arengu tagamisele, lähtudes Euroopa Liidu poolt seatud ning riiklikus teadus-arendustegevuse strateegias ning kõrgharidusstrateegias täpsustatud eesmärkidest teadlaste arvu ja doktorikraadiga spetsialistide arvu suurendamise osas toetades sellega arengustrateegia Eesti Ettevõtluspoliitika 2007-2013 raames ette nähtud inimressursi, ettevõtlikkuse ja innovatsiooni arendamist. Kooli loomist näevad ette ülikoolide strateegiadokumendid, selle aluseks on TÜ maateaduste ja ökoloogia tuumikkompetents (13,9% TÜ doktorantidest), millega liitub EMÜ, TLÜ ja TTÜ vastava valdkonna potentsiaal. Konsortsiumis on tegemist maailma keskmist ületava tasemega enamiku seotud teadusvaldkondade (looma- ja taimeteadus, keskkonnateadus, ökoloogia) puhul, valdkond on oluline Eesti keskkonnakaitsele ja majandusele ning on laiaulatuslikult esindatud Eesti kõrgharidusmaastikul (õppekavad neljas ülikoolis, doktorantide koguarv üle 280).

Projekti tegevused


Doktorikooli tegevust toetab TÜ juures tegutsev Bioloogilise Mitmekesisuse Tippkeskus. Tulemusteks on maateaduste ja ökoloogia valdkonna noorte spetsialistide rahvusvaheliste koostöösidemete arendamine ning Eesti doktorantide üldise ettevalmistustaseme tõstmine. Tegevusse kaasatakse välisülikoole, riiklikke institutsioone ja äriühinguid. Doktorikool koondatab kõik valdkondlikud Eesti-sisesed akadeemilised ressursid ning loob sellega eeldused Eesti avalik-õiguslike ülikoolide koostööks riiklike eesmärkide täitmisel doktoriõppe vallas.

© 2012 SA Archimedes