Programm „Teaduse rahvusvahelistumine“

Meede


Meede 3.2.6 Rahvusvahelise koostöö toetamine – teaduse rahvusvahelistumine

Projekti pealkiri


Programm „Teaduse rahvusvahelistumine“

Toetuse saaja


Haridus- ja teadusministeerium

    

Projekti veebileht


http://www.hm.ee/index.php?0510418

Projekti kontaktisik


Randel Kreitsberg

Toetuse summa


12 628 941,75 €

    

Projekti algus


01.08.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Sandra Toim

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Programmi peaeesmärk on Eesti teaduse ja majanduse konkurentsivõime ning Eesti teadustegevuse taseme tõstmine. Eesti teadlaste laiaulatuslik koostöö välismaa teaduskeskustega toetab maailmaklassi standardite ja vastastikuse võrdluse kaudu teadustegevuse ning kõrghariduse kvaliteeti, toob Eestisse uusi teadmisi ja annab olulise tõuke Eesti kõrgtehnoloogilise majanduse arenguks.

Projekti tegevused


Tegevus 1. Eesti TjaA asutuste rahvusvahelistumise toetamine Tegevuse raames loob elluviija partnerite jaoks võimalusi koostööks ELi teaduskeskustega ning arendab Eestipoolse TjaA infrastruktuuri rahvusvahelistumise võimekust. Seejuures keskendub tegevus võtmevaldkondade rahvusvahelistumise toetamisele ning Läänemere piirkonna strateegia teadusega seonduvate eesmärkide täitmisele. Tegevus 2. Koostöö Euroopa teadusruumi ja rahvusvaheliste lepingute raames Tegevuse raames selgitab elluviija koostöös partneritega välja teadusvaldkonnad, milles on võimalik ja vajalik Eesti teadlaskonna panustamine Euroopa ühiste väljakutsete lahendamisse, seahulgas ERA-NET skeemi, ELi teadustegevuste ühiskavandamise initsiatiivi (joint programming). Tegevuse väljundiks on planeeritud teadusprojektide realiseerimise aluseks olevate eellepingute ja vastastikkuse mõistmise memorandumite ettevalmistamine ning rahvusvahelistes teadusprojektides osalemine. Tegevus 3. Eesti teaduse rahvusvahelistumise monitooring ja teadvustamine Eestis puudub seni teaduse rahvusvahelistumise monitooringu ühtne süsteem, programm toetab selle välja arendamist.

Projekti partnerid


Eesti Teaduste Akadeemia SA Archimedes SA Eesti Teadusfond Eesti Maaülikool Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Ülikool Eesti Biokeskus Eesti Keele Instituut Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituut Tartu Observatoorium Põllumajandusministeerium Keskkonnaministeerium Sotsiaalministeerium Tervise Arengu Instituut

Lisadokumendid


Programm_Tead_rahvusvah_290212.pdf

© 2012 SA Archimedes