Rahvusvahelise akadeemilise mobiilsuse digitaalne töökeskkond

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Rahvusvahelise akadeemilise mobiilsuse digitaalne töökeskkond

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Mehis Tuisk

Toetuse summa


66 191,00 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


01.06.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Katre Merimäe

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on suurendada ja arendada üliõpilaste ning ülikooli töötajate rahvusvahelist mobiilsust, tagades läbi digitaalse töökeskkonna loomise: mobiilsusalase informatsiooni kättesaadavuse; taotlemise- ja koordineerimisprotseduuri lihtsustamise ja ühtlustamise; mobiilsusandmete kvaliteedi ja võrreldavuse; koordinaatorite aja- ning tööressursi optimaalsema kasutuse.

Projekti tegevused


Tartu Ülikoolis on mobiilsus järjepidevalt kasvamas, koostöölepingute hulk ning maht suureneb iga aastaga ning riiklike ja Euroopa tasandi eesmärkide kohaselt peab mobiilsuse maht lähenevatel aastatel veel kordades suurenema. Paraku puudub praeguse seisuga ülikoolis ja Eestis laiemalt süsteem, mis määratleks, millistel alustel ning kuidas toimub mobiilsusandmete töötlus ning koondamine. Käesoleva projekti eesmärk on arendada välja rahvusvahelise akadeemilise mobiilsuse töökeskkond. Kaasaegse ja kasutajasõbraliku keskkonna loomine aitaks hõlbustada toetuste taotlemise ning mobiilsusprogrammide haldamise menetlusprotsessi, soodustades seeläbi mobiilsusmäärade kasvu. Samuti parandaks ja kiirendaks keskkond oluliselt mobiilsusjärgse aruandluse ning analüüsi protsesse, säästes nõnda ka mobiilsuskoordinaatorite tööressurssi. Ühtlasi tagab taotlusprotsesside ja aruandluse digitaliseerimine kvaliteetsemate mobiilsusandmete kättesaadavuse.

© 2012 SA Archimedes