Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli innovatsiooni valdkonna õppekavade arendus innovatsioonivõimekuse ja -teadlikkuse tõstmiseks koostöös avaliku sektori ning ettevõtlusorganisatsioonidega

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli innovatsiooni valdkonna õppekavade arendus innovatsioonivõimekuse ja -teadlikkuse tõstmiseks koostöös avaliku sektori ning ettevõtlusorganisatsioonidega

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Rainer Kattel

Toetuse summa


269 800,41 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


30.06.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Arendada Euroopa Liidu arengustrateegiatele ja tööturuarengutele vastavaid õppekavasid „Tehnoloogia valitsemine" ja „Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine" nii omavahelises koostöös ühismooduli ja seda toetava e-õppe toe väljaarendamise kui ka koostöös avaliku ja era sektori organisatsioonidega õppekavade arendust puudutavate arutlusseminaride ning praktikute õppetöösse kaasamise kaudu. Õppetöö korralduses uudsete lahendustena ette nähtud kaasaegsed e-õppevormid (videoloengud) võimaldavad pidada loenguid üheaegselt nii TTÜ kui TÜ üliõpilastele ühismooduli õppeainetes ning saavutada seeläbi mastaabisäästu. Projektitaotluses kirjeldatud tegevustega ning väljatöötatava koostöömudeli ja ühismooduliga pannakse alus kõikides Eesti avaliku-õiguslikes ülikoolides ettevõtluse- ja innovatsioonialase õppe läbiviimiseks ühisõppekava alusel ning täiendavalt luuakse eeldused omandatud akadeemilis-teoreetiliste teadmiste praktiliseks väljundiks läbi uute õppetöövormide ja töömeetodite (ettevõtluslaboratoorium, eelinkubatsioon, konsultatsioonimudelid jpt.) võimaldamaks ülikoolidest õppetöö loomuliku jätkuna alguse saavate ettevõtete - spin-off'ide - teket.

© 2012 SA Archimedes