Kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm Primus

Meede


Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine

Projekti pealkiri


Kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm Primus

Toetuse saaja


SA Archimedes

    

Projekti veebileht


http://primus.archimedes.ee

Projekti kontaktisik


Kadrin Kergand

Toetuse summa


13 854 932,89 €

    

Projekti algus


01.01.2008

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Õppe kvaliteedi ning kõrgkoolilõpetajate tööalase konkuretsivõime tõstmise toetamine. Täiustuvad õppejõudude võimalused arendada oma õpetamispädevusi, paraneb tugi- ja nõustamisteenuste kvaliteet ja kättesaadavus teenuste vajajatele, levib kvaliteetne teadmine kõrgharidussektori arengutest ja tulemustest, paranevad strateegilise juhtimise oskused ja kõrgkoolide suunatus enesehindamisele ning süveneb kõrgkoolide omavaheline ja nende erinevate struktuuriüksuste koostöö.

Projekti tegevused


Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine, sh toetatakse õppejõudude ja tugispetsialistide enesetäiendamist, õppe- ja juhendmaterjalide koostamist ja soetamist, mentorõppejõudude koolitamist ja nende tegevust, e-õppe täiendkoolitussüsteemi edasiarendamist jm. Õppekavaarendus, koostöö ja enesehindamine, sh korraldatakse koostööseminare, luuakse õppekavaarenduse nõustajate võrgustik, toetatakse õppekavade sisehindamise ja eneseanalüüsi läbiviimist jm. VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) kvaliteedi arendamine, sh valdkonna nõustajate enesetäiendus, nõukoja tegevuse käivitamine, koolitused, infomaterjalide ja juhendite loomine jm. Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine, sh tugistruktuuride spetsialistide (juhtkond, dekaanid, osakonnajuhatajad, juristid, raamatupidajad jt) enesetäiendamine. Kõrghariduse tasemeõpet puudutavad uuringud ja analüüsid, sh olemasolevate uuringute ja analüüside kaardistamine, vajaduste planeerimine ja uuringute kava koostamine, uuringute ja analüüside metoodika kontroll, koostöövõrgu loomine erinevate uurimisrühmade vahel, kõrghariduspoliitika elluviimist toetavate uuringute läbiviijate kompetentsi ja uurijate järelkasvu tekitamine ning õpetamisprotsessi seiret puudutavate uuringute läbiviimise kompetentsi ja tava juurutamine. Õppijate parem toimetulek, sh täiskasvanud ja algaja õppija toetamine, õpi- ja karjäärinõustajate võrgustiku loomine, tugiteenused erivajadustega üliõpilastele jm.

Projekti partnerid


Eesti-Ameerika Äriakadeemia Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Eesti Infotehnoloogia Kolledž Eesti Kunstiakadeemia Eesti Maaülikool Eesti Mereakadeemia Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Estonian Business School Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Sisekaitseakadeemia Tallinna Pedagoogiline Seminar Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Ülikool Tartu Kõrgem Kunstikool Eesti Lennuakadeemia Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu Ülikool

Lisadokumendid


Programm_Primus_060813.pdf