Teaduse populariseerimise programm

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Teaduse populariseerimise programm

Toetuse saaja


SA Eesti Teadusagentuur

    

Projekti veebileht


http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/teame-programm/

Projekti kontaktisik


Margit Meiesaar

Toetuse summa


3 256 536,83 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.05.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi üldeesmärk on suurendada elanikkonna teadlikkust teadus- ja arendustegevuse mõjust majandusele ja riigi konkurentsivõimele, informeerida noori ja neid mõjutavaid isikuid LTT valdkonnaga seotud elukutsetest ja karjäärivalikutest ning levitada teaduslikku mõtteviisi

Projekti tegevused


Programmi tegevused: Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine erinevate massimeedia vahendite ristkasutuse teel ja teadusmeedia valdkonna tugevdamine. - LTT valdkonna maine tõstmine ning teadlase ja inseneri elukutse atraktiivsuse tõstmine noorte hulgas. - Teadusajakirjanduse valdkonna tugevdamine Eestis tervikuna. - Teadusinfo uuringu teostamine - Teadus- ja tehnoloogiaalaste populaarsete teadmiste ning loodusteadusliku mõtteviisi levitamine meedias. Üldhariduskooli õppesisu täiendamine ja värskendamine. - Teadlasteja õpetajate koostöös uute üldhariduskooli LTT õppematerjalide väljatöötamine. - Teadlaste ja õpetajate koostöös uute LTT valdkonna teadmisi integreerivate sotsiaal- või humanitaarvaldkonna gümnaasiumi õppematerjalide väljatöötamine - Loodud õppematerjalide ja valikkursuste kvaliteedi hindamine ja teavitamine

Projekti partnerid


Eesti Rahvusringhääling

Lisadokumendid


Programm_TeaMe_14112013.pdf

© 2012 SA Archimedes