Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm „Eduko“

Meede


Meede 1.2.3 T&A strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduste eelisarendamine

Projekti pealkiri


Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm „Eduko“

Toetuse saaja


SA Archimedes

    

Projekti veebileht


http://eduko.archimedes.ee/

Projekti kontaktisik


Tiina Anspal

Toetuse summa


7 024 897,47 €

    

Projekti algus


01.09.2008

Projekti lõpp


31.05.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi üldeesmärk on tugevdada Eesti haridusteadust ning kindlustada haridusteadlaste ja õpetajakoolituse õppejõudude järelkasv, kujundades selle tulemusel paindliku ja sidusa õpetajahariduse süsteemi, mis toetab ühiskonna jätkusuutlikku arengut.

Projekti tegevused


Haridusteaduse õppejõudude järelkasvu tugevdamine ja doktoriõppe arendamine, sh toetatakse lisaõppekohtade loomist, doktoriõppekava arendamist kõrgkoolidevaheliste lisamoodulite loomise abil ja tegevusi, mis aitavad kaasa doktoriõppe efektiivsuse kasvule. Haridusteaduse edendamine läbi uuringute ja analüüside, sh olemasolevate uuringute kaardistamine ja analüüs, uuringute kava koostamine. Toetatakse ühiskonnale olulisi haridusuuringuid, sh õpetaja- ja õpetajakoolituse uuringuid ning soodustatakse uurijate koolitus- ja kogemusvahetust. Õpetajakoolituse õppekavade analüüs ja arendamine, sh õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade väljundite kokkuleppimine, õpingute sisu ja õpiväljundite ühtlustamine ülikoolide vahel, valdkondlike õppekavade uuendamine, õppekavade ja õppekorralduse arendamine, mitmekesiste ja paindlike õpetajakvalifikatsiooni omandamise ja laiendamise võimaluste loomine jm. Õppemetoodika ja -sisu uuendamine ja inimressursi arendamine, sh õpetajakoolituse õppejõudude sihipärane koolitamine ja enesetäiendamine, koostöövõrgustike arendamine õpetajahariduses, metoodilise ja professionaalse üliõpilastele ja (noortele) õpetajatele suunatud nõustamissüsteemi väljaarendamine õpetajakoolituses jm. Õpetajakoolituse juhtimise ja kvaliteedi hindamise arendamine, sh ühiste õpetajakoolituse kvaliteeti näitavate seiremõõdikute kokku leppimine ning kõrgkooli kvaliteedi hindamise süsteemi lülitamine, õpetajakoolituse süsteemse juhtimise arendamine ülikoolides jm. Teavitamine ja koostöö soodustamine, sh programmi tulemuste levitamine ja õpetajakoolituse mainekujundus, programmi meeskondade koolitused jm.

Projekti partnerid


Eesti Kunstiakadeemia (EKA, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA), Tallinna Pedagoogiline Seminar (kuni 27.08.2012, Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ, Tallinna Ülikool (TLÜ), Tartu Ülikool (TÜ)

Lisadokumendid


Programm_Eduko160913