Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa

Meede


Meede 1.2.2 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine

Projekti pealkiri


Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa

Toetuse saaja


SA Archimedes

    

Projekti veebileht


http://archimedes.ee/stipendiumid/programm-dora/

Projekti kontaktisik


Carmen Raudsepp

Toetuse summa


26 570 121,31 €

    

Projekti algus


01.01.2008

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi peaeesmärk: DoRa programmi rakendamise tulemusena muutuvad teadusasutused ja kõrgkoolid avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks, mille tagajärjel paraneb oluliselt Eesti võimekus nii kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu värbamiseks välismaalt kui kohapeal koolitamiseks ning seeläbi Eesti üldine suutlikkus teaduse ja innovatsiooni vallas.

Projekti tegevused


Programmi tegevused: Eesti kui hea õppimis- ja töötamiskoha tuntuse parandamine. Eesti kõrghariduse turundamine, muuhulgas töötatakse välja infomaterjale, korral­datakse Eestit kui head õppimise, töötamise ja elamiskeskkonda tutvustavaid üritusi, koordi­neeritakse siinsete kõrgkoolide võimaluste tutvustamist välis­meedias, organiseeritakse väljapanekuid olulistel välismessidel jne. Kõrghariduse kvaliteedi parandamine tippõppejõudude kaasamise abil. Kõrgkoolid saavad kutsuda välismaise kogemusega professoreid valdkondadesse, kus välismaise oskusteabe kaasamine on õppetöö kvaliteedi parendamiseks oluline. Vähemalt 50% õppejõu töötasust peab panustama vastuvõttev kõrgkool. Teadusalase koostöö tugevdamine ülikoolide ja ettevõtete vahel. Ülikoolid koolitavad doktorante koostöös ettevõtetega, mis peaks suurendama rakendusväärtusega teadmiste ja ideede hulka doktorantide teadustöös ning ettevõtete võimekust teadmiste- ja tehnoloogiasiirdele orienteeritud koostööks teadus­asutustega. Doktorikraadiga spetsialistide arvu suurendamine läbi võimekate välisüliõpilaste kaasamise doktoriõppesse. Välismaalt Eesti ülikooli doktoriõppesse tulijatele luuakse täiendavad õppekohad, mida rahastatakse riigieelarvest rahastatavate õppekohtadega samal alusel. Tegevus on oluline koostöö ning teadmiste vahetuse arendamiseks ja aitab kaasa doktorikraadiga teadlaste arvu suurendamisele. Rahvusvahelise teadusalase koostöö arendamine külalisdoktorantide lühi­ajaliste uurimisprojektide toetamise kaudu. Ülikoolidel on võimalik kutsuda külalisdoktorante 3-10 kuuliseks õppe- ja teadustööks siinse teadusrühma juures. Kaetakse stipendium, sõidukulud, elamisloa riigilõiv ja ravikindlustus. Rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine läbi Eesti doktorantide õpirände. Kõigil Eesti ülikoolide doktorantidel on ühe semestri ulatuses võimalik teha uurimistööd või läbida kursusi välismaa ülikoolis/teadusasutuses, et soodustada teadmiste vahetust ja siiret ning võrgustike loomist teiste ülikoolidega. Rahvusvahelise mõõtme tugevdamine õppetöös läbi magistrantide õpirände. Ka silmapaistvate õppetulemustega magistrantidel võimaldatakse õppida välismaa ülikoolis, et soodustada teadmiste vahetust ning võrgustike loomist välisülikoolidega. Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses. Võimaldab magist­rantidel, doktorantidel ja noortel õppejõududel osaleda rahvusvahelistel teadus­konverentsidel. Igale kõrgkoolile eraldatakse kindel hulk kohti, stipendiaatide valik jääb kooli kompetentsi. Tegevus on oluline teadustöö tulemuste ning kogemuste vahetuseks ning siirdeks, samuti kontaktide loomiseks välismaa teadlastega

Projekti partnerid


Akadeemia Nord EELK Usuteaduse Instituut Eesti Infotehnoloogia Kolledž Eesti Kunstiakadeemia Eesti Lennuakadeemia Eesti Maaülikool Eesti Mereakadeemia Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Estonian Business School Euroülikool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu Ülikool

Lisadokumendid


Programm_DoRa_200313.pdf

© 2012 SA Archimedes